• http://m.kschengfeng.com/791432/603809.html
 • http://m.kschengfeng.com/415344/4818.html
 • http://m.kschengfeng.com/59080/303115.html
 • http://m.kschengfeng.com/207785/716423.html
 • http://m.kschengfeng.com/955850/584771.html
 • http://m.kschengfeng.com/226443/463272.html
 • http://m.kschengfeng.com/929988/689659.html
 • http://m.kschengfeng.com/27949/785525.html
 • http://m.kschengfeng.com/928951/294908.html
 • http://m.kschengfeng.com/475176/232685.html
 • http://m.kschengfeng.com/91912/429330.html
 • http://m.kschengfeng.com/860239/456626.html
 • http://m.kschengfeng.com/865405/175592.html
 • http://m.kschengfeng.com/839379/757783.html
 • http://m.kschengfeng.com/952972/190285.html
 • http://m.kschengfeng.com/169869/281468.html
 • http://m.kschengfeng.com/703473/976877.html
 • http://m.kschengfeng.com/761817/35452.html
 • http://m.kschengfeng.com/775118/979469.html
 • http://m.kschengfeng.com/174427/811781.html
 • http://m.kschengfeng.com/808423/443183.html
 • http://m.kschengfeng.com/55466/242981.html
 • http://m.kschengfeng.com/199935/547931.html
 • http://m.kschengfeng.com/281179/682297.html
 • http://m.kschengfeng.com/716128/989890.html
 • http://m.kschengfeng.com/148243/782397.html
 • http://m.kschengfeng.com/976516/539509.html
 • http://m.kschengfeng.com/375273/52672.html
 • http://m.kschengfeng.com/914934/865930.html
 • http://m.kschengfeng.com/27298/709413.html
 • http://m.kschengfeng.com/560777/120379.html
 • http://m.kschengfeng.com/416439/462110.html
 • http://m.kschengfeng.com/176429/9464.html
 • http://m.kschengfeng.com/283464/362457.html
 • http://m.kschengfeng.com/638980/323293.html
 • http://m.kschengfeng.com/688625/967776.html
 • http://m.kschengfeng.com/784876/541958.html
 • http://m.kschengfeng.com/571272/93668.html
 • http://m.kschengfeng.com/952295/512807.html
 • http://m.kschengfeng.com/43740/283861.html
 • http://m.kschengfeng.com/231576/2789.html
 • http://m.kschengfeng.com/8100/32363.html
 • http://m.kschengfeng.com/798219/794606.html
 • http://m.kschengfeng.com/210896/564534.html
 • http://m.kschengfeng.com/564340/754816.html
 • http://m.kschengfeng.com/986923/854400.html
 • http://m.kschengfeng.com/343444/661437.html
 • http://m.kschengfeng.com/834607/952889.html
 • http://m.kschengfeng.com/21363/11911.html
 • http://m.kschengfeng.com/372717/329230.html
 • http://m.kschengfeng.com/68410/344889.html
 • http://m.kschengfeng.com/681579/63895.html
 • http://m.kschengfeng.com/167226/41028.html
 • http://m.kschengfeng.com/65540/61836.html
 • http://m.kschengfeng.com/583642/57796.html
 • http://m.kschengfeng.com/750845/260483.html
 • http://m.kschengfeng.com/16752/331748.html
 • http://m.kschengfeng.com/380994/54632.html
 • http://m.kschengfeng.com/981396/455392.html
 • http://m.kschengfeng.com/442268/163583.html
 • http://m.kschengfeng.com/914848/585361.html
 • http://m.kschengfeng.com/407985/331784.html
 • http://m.kschengfeng.com/355897/506407.html
 • http://m.kschengfeng.com/30542/13771.html
 • http://m.kschengfeng.com/400781/482899.html
 • http://m.kschengfeng.com/206265/288741.html
 • http://m.kschengfeng.com/398457/513769.html
 • http://m.kschengfeng.com/805470/204943.html
 • http://m.kschengfeng.com/349924/267362.html
 • http://m.kschengfeng.com/646383/48143.html
 • http://m.kschengfeng.com/156570/271369.html
 • http://m.kschengfeng.com/693624/323.html
 • http://m.kschengfeng.com/6792/565857.html
 • http://m.kschengfeng.com/354768/505317.html
 • http://m.kschengfeng.com/166869/445507.html
 • http://m.kschengfeng.com/336911/93466.html
 • http://m.kschengfeng.com/373718/766509.html
 • http://m.kschengfeng.com/947523/224838.html
 • http://m.kschengfeng.com/541278/14077.html
 • http://m.kschengfeng.com/896114/814948.html
 • http://m.kschengfeng.com/22919/981721.html
 • http://m.kschengfeng.com/750168/940200.html
 • http://m.kschengfeng.com/189165/96319.html
 • http://m.kschengfeng.com/102161/95870.html
 • http://m.kschengfeng.com/211750/487585.html
 • http://m.kschengfeng.com/350409/593208.html
 • http://m.kschengfeng.com/423840/452514.html
 • http://m.kschengfeng.com/410630/722143.html
 • http://m.kschengfeng.com/404854/877295.html
 • http://m.kschengfeng.com/591364/262632.html
 • http://m.kschengfeng.com/323704/11956.html
 • http://m.kschengfeng.com/63832/89667.html
 • http://m.kschengfeng.com/853232/485708.html
 • http://m.kschengfeng.com/78946/818397.html
 • http://m.kschengfeng.com/618874/92831.html
 • http://m.kschengfeng.com/51086/1779.html
 • http://m.kschengfeng.com/36263/638181.html
 • http://m.kschengfeng.com/858598/976236.html
 • http://m.kschengfeng.com/64922/340632.html
 • http://m.kschengfeng.com/716936/867485.html
 • http://m.kschengfeng.com/161706/121183.html
 • http://m.kschengfeng.com/414792/815430.html
 • http://m.kschengfeng.com/820202/902162.html
 • http://m.kschengfeng.com/805381/404341.html
 • http://m.kschengfeng.com/923591/328298.html
 • http://m.kschengfeng.com/852750/934263.html
 • http://m.kschengfeng.com/491270/132424.html
 • http://m.kschengfeng.com/778590/68873.html
 • http://m.kschengfeng.com/66605/23279.html
 • http://m.kschengfeng.com/245698/36617.html
 • http://m.kschengfeng.com/846270/684818.html
 • http://m.kschengfeng.com/112368/69808.html
 • http://m.kschengfeng.com/473174/269367.html
 • http://m.kschengfeng.com/419994/373987.html
 • http://m.kschengfeng.com/956624/877331.html
 • http://m.kschengfeng.com/542476/574797.html
 • http://m.kschengfeng.com/51089/828926.html
 • http://m.kschengfeng.com/676646/508961.html
 • http://m.kschengfeng.com/81233/161578.html
 • http://m.kschengfeng.com/158414/792729.html
 • http://m.kschengfeng.com/529463/683814.html
 • http://m.kschengfeng.com/196452/314612.html
 • http://m.kschengfeng.com/150406/429205.html
 • http://m.kschengfeng.com/48528/409343.html
 • http://m.kschengfeng.com/47688/272331.html
 • http://m.kschengfeng.com/841420/121574.html
 • http://m.kschengfeng.com/253634/529591.html
 • http://m.kschengfeng.com/751363/386678.html
 • http://m.kschengfeng.com/26332/588844.html
 • http://m.kschengfeng.com/933548/929580.html
 • http://m.kschengfeng.com/574278/531307.html
 • http://m.kschengfeng.com/740799/661631.html
 • http://m.kschengfeng.com/740122/214312.html
 • http://m.kschengfeng.com/421194/572118.html
 • http://m.kschengfeng.com/60918/175237.html
 • http://m.kschengfeng.com/255317/251832.html
 • http://m.kschengfeng.com/31856/149405.html
 • http://m.kschengfeng.com/884305/561534.html
 • http://m.kschengfeng.com/510122/181243.html
 • http://m.kschengfeng.com/297162/415868.html
 • http://m.kschengfeng.com/487349/405181.html
 • http://m.kschengfeng.com/203903/31894.html
 • http://m.kschengfeng.com/659110/971431.html
 • http://m.kschengfeng.com/763500/648105.html
 • http://m.kschengfeng.com/113208/747970.html
 • http://m.kschengfeng.com/762857/880495.html
 • http://m.kschengfeng.com/469689/712327.html
 • http://m.kschengfeng.com/11517/326191.html
 • http://m.kschengfeng.com/650551/2988.html
 • http://m.kschengfeng.com/606823/560819.html
 • http://m.kschengfeng.com/666317/537152.html
 • http://m.kschengfeng.com/907650/29643.html
 • http://m.kschengfeng.com/703920/141791.html
 • http://m.kschengfeng.com/538472/12912.html
 • http://m.kschengfeng.com/781163/93534.html
 • http://m.kschengfeng.com/277494/517296.html
 • http://m.kschengfeng.com/20273/52972.html
 • http://m.kschengfeng.com/519864/15794.html
 • http://m.kschengfeng.com/88952/564659.html
 • http://m.kschengfeng.com/513808/54838.html
 • http://m.kschengfeng.com/966828/762344.html
 • http://m.kschengfeng.com/568305/719140.html
 • http://m.kschengfeng.com/993930/63185.html
 • http://m.kschengfeng.com/197614/29965.html
 • http://m.kschengfeng.com/56314/201615.html
 • http://m.kschengfeng.com/249541/886179.html
 • http://m.kschengfeng.com/393616/350287.html
 • http://m.kschengfeng.com/788173/745485.html
 • http://m.kschengfeng.com/532982/969387.html
 • http://m.kschengfeng.com/406376/557652.html
 • http://m.kschengfeng.com/234362/704122.html
 • http://m.kschengfeng.com/529749/48362.html
 • http://m.kschengfeng.com/232416/988731.html
 • http://m.kschengfeng.com/374916/650712.html
 • http://m.kschengfeng.com/46342/101554.html
 • http://m.kschengfeng.com/211664/401946.html
 • http://m.kschengfeng.com/107202/7054.html
 • http://m.kschengfeng.com/727983/365338.html
 • http://m.kschengfeng.com/69483/739673.html
 • http://m.kschengfeng.com/320221/316897.html
 • http://m.kschengfeng.com/90185/602697.html
 • http://m.kschengfeng.com/944434/460111.html
 • http://m.kschengfeng.com/70484/901286.html
 • http://m.kschengfeng.com/281734/313894.html
 • http://m.kschengfeng.com/84397/478573.html
 • http://m.kschengfeng.com/163866/245859.html
 • http://m.kschengfeng.com/248987/238494.html
 • http://m.kschengfeng.com/642612/277855.html
 • http://m.kschengfeng.com/129543/277533.html
 • http://m.kschengfeng.com/287471/366944.html
 • http://m.kschengfeng.com/631249/982561.html
 • http://m.kschengfeng.com/67052/43348.html
 • http://m.kschengfeng.com/228770/471602.html
 • http://m.kschengfeng.com/814360/577228.html
 • http://m.kschengfeng.com/197900/47691.html
 • http://m.kschengfeng.com/467562/585397.html
 • http://m.kschengfeng.com/794462/876136.html
 • http://m.kschengfeng.com/294833/373826.html
 • http://m.kschengfeng.com/120376/238530.html
 • http://m.kschengfeng.com/666758/137590.html
 • 校园环境 Campus Environment无线网络全覆盖,免费使用

  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校

  MORE →

  我们的优势 Our Advantages创办于1994年,是湖南省中等职业教育中的领头雁。

  特色培养模式

  采用“高学历+高技能+高素质+应用能力”的人才培养模式,学校拥有一批双师型的教师队伍,采用现代师徒制的教学模式,手把手教。

  升学方式灵活

  选择我校就读几科选择参加对口升学考试,升入本科、大专继续深造(专科升学率达100%),也可选择就读五年制高端就业班。

  就业优势

  学生进校即签订就业意向合同100%负责推荐就业,学校被评为“湖南省重点就业训练中心”,与多家用人单位签订了长期的人才输送协议。

  学校荣誉 Honor国家级重点中等职业学校   湖南省示范型中等职业学校

  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校
  长沙环球职业中专学校

  关于我们 About US诚以载道,以信立本,合作共赢

        长沙环球职业中专学校自1994年创办以来,就坚持“办学方向瞄准市场、专业设置跟踪市场、学生培养适应市场”的指导思想,坚持培训为就业服务的方向,坚持全面+个性+特长的育人模式,坚持“要什么、开什么、用什么、学什么”,“学以致用、就业为先”的市场就业观,推行“宽基础、活模块、宽对口、广择业”的教学模式,致力于培养具有良好心理素质、较强的环境适应能力、创新创业精神强、操作技能娴熟,能在企业第一线从事技术、经营和管理的实用人才。环球凭借高质量、高信誉、高就业率、低收费,在众多的职业学校中脱颖而出,成为我省中等职业教育中的领头雁,她吸引着来自全国40多个地区的有志青年前来求学。 | MORE INFO →

  新闻动态 News

  学生感言--精彩人生,从护校队起6-18
  中等职业学校德育大纲(2014年6-18
  湖南省中等职业学校国家助学金管理6-18
  湖南省教育考试院关于做好20166-18
  新环球、新理念--重新启航,再创6-18
  国家职业中专招生政策6-18

  MORE INFO →

  实习就业 Guide

  无人机驾驶员就业前景20176-16
  顶岗实习增经验 · 学以致用谋发6-16
  高校毕业生如何处理劳动人事纠纷?6-16
  职业教育就是就业教育!读中职,16-16
  湖南出台优惠政策鼓励高校毕业生基6-16
  武汉地铁运营有限公司招聘人数106-16

  MORE INFO →

  招生问答 Q & A

  学校食堂就餐环境如何?6-16
  学生在校学习可以取得哪些职业资格6-16
  学校实训中心如何?6-16
  学校校园环境如何?6-16
  新生入学后,可否调整专业?6-16
  如何报考长沙环球职业中专学校?6-16

  MORE INFO →

  五分PK10 分分PK拾 极速分分彩 三分快3 分分11选5 极速分分彩 分分11选5 五分PK拾 分分PK10 五分PK10 华人彩票超速分分彩 国民彩票app平台 新彩宝彩票官网 易迅彩票合买 98彩票登录 名人彩票测速 乐彩网静态论坛 如意彩票网登录 用户登录博易彩票 98彩票官网平台 凤凰彩票娱乐平台官网 新火彩票平台 滴滴彩票怎么样 彩票2元